Gegevensbescherming

Gegevensbeschermingverklaring

(Status: 05/2022)

Hier informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van onze online aanwezigheid. Dit online privacybeleid geldt dus zowel voor onze website www.kanalreiniger.eu als voor onze social media profielen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gerelateerd, d.w.z. naam, adres, e-mail, IP-adres of gebruikersgedrag.

Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals “verwerking”, “verantwoordelijke voor de verwerking” of “betrokkene”, wordt verwezen naar de definities in artikel 4 GDPR. In het bijzonder wordt bepaald dat onder “persoonsgegevens” wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de “betrokkene” of “gegevenssubject”); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon (art. 4 nr. 1 GDPR).

“Verwerking”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens (art. 4, lid 2, GDPR).

“verantwoordelijke” (of “voor de verwerking verantwoordelijke”): de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (art. 4 nr. 7 GDPR).

“Verwerker”: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat ten behoeve van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt (art. 4 nr. 8 DPA).

Met name de termen “verwerking” en “persoonsgegevens” zijn zeer ruim, zodat bijna elke verwerking van gegevens daaronder kan worden begrepen.

Inhoud:

1. wie is de verantwoordelijke instantie?
2. is er een functionaris voor gegevensbescherming?
3. op wie heeft de gegevensverwerking betrekking?
4. Welke gegevens verzamelen wij van u en voor welke doeleinden of op welke rechtsgrondslag verwerken wij die?
5. aan wie geven wij uw gegevens door?
6. Worden uw gegevens doorgegeven buiten de EU?
7. Hoe lang verwerken wij uw gegevens?
8. Wat zijn uw rechten?
Wanneer en hoe kunt u bezwaar maken tegen gegevensverwerking?
10. wanneer en hoe kunt u uw toestemming intrekken?
11. Waar kun je klagen?
12. wanneer en waarom moet u uw gegevens verstrekken?
Vindt er geautomatiseerde besluitvorming plaats (bijv. profilering)?
14. hoe kunt u contact met ons opnemen?
15 Hoe beveiligen wij onze website?
16 Hoe en waarvoor gebruiken wij Google Analytics?
Hoe en waarvoor gebruiken wij Google Ads (voorheen AdWords)?
18 Hoe en waarvoor gebruiken we Google Maps?
19. Welke social media profielen gebruiken we?
20 Wat zijn cookies en hoe gebruiken we ze?

01. wie is de verantwoordelijke instantie?
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens:
Kanalreiniger.eu Trading Company Ltd.
Algemeen directeur: Doukas Tsesmelis
Zusestr. 9
48653 Coesfeld
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 2541 870 42 99
E-mail: info@kanalreiniger.eu

02. Is er een functionaris voor gegevensbescherming?
Wij zijn niet wettelijk verplicht een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen.

03. op wie heeft de gegevensverwerking betrekking?
Als u onze website of onze social media profielen bezoekt, bijvoorbeeld als geïnteresseerde, klant, leverancier, dienstverlener of andere bezoeker, worden uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de wettelijke bepalingen of deze verklaring. Alle bezoekers van onze online aanwezigheid worden gegroepeerd onder de term “gebruikers”.

04 Welke gegevens verzamelen wij van u en voor welke doeleinden of op welke rechtsgrondslag verwerken wij die?
Als u onze website bezoekt zonder zich te registreren of ons anderszins informatie te verstrekken, worden alleen de persoonsgegevens verwerkt die de door u gebruikte browser naar onze server verzendt. Naar ons weten worden onder meer de volgende gegevens verwerkt, die technisch noodzakelijk zijn om onze website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen:

– IP-adres van de aanvragende computer
– Datum en tijdstip van het verzoek
– Naam en URL van het opgehaalde bestand
– Toegangsstatus / HTTP-statuscode
– overgedragen datavolume
– Website waar het verzoek vandaan komt (referrer URL)
– Gebruikte browser
– Besturingssysteem

Als u ons ook persoonlijke gegevens stuurt, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag per e-mail of via ons contactformulier, kunnen wij onder meer de volgende gegevens verwerken:

– Inventarisgegevens (bijv. naam, adres)
– Contactgegevens (bv. e-mailadres, telefoonnummer)
– Inhoudelijke gegevens (bv. tekstinvoer)
– Gebruiksgegevens (bv. bezochte sites)
– Communicatie / metagegevens (bv. IP-adressen)

Daarnaast verwerken wij de volgende persoonsgegevens ten behoeve van contractuele dienstverlening, service en klantenzorg alsmede marketing/reclame, indien u deze verstrekt:

– Indien van toepassing, contractgegevens (bv. voorwerp van het contract, klantnummer)
– Indien van toepassing, betalingsgegevens (bv. bankgegevens)

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u onze online aanwezigheid bezoekt voor de volgende doeleinden:

– Beschikbaarstelling van de functies en inhoud van ons online aanbod
– Zorgen voor een vlotte verbinding met onze website
– Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website
– Evalueren en waarborgen van systeemveiligheid en -stabiliteit, en algemeen
– Veiligheidsmaatregelen
– Alle verzoeken om contact te beantwoorden of met u te communiceren
– Andere administratieve doeleinden
– Contractuele dienstverlening
– Klantenservice
– Marketing / Reclame

Tenzij wij in dit privacybeleid een specifieke rechtsgrondslag specificeren, is het volgende van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming vloeit voort uit artikel 6, lid 6. 1 lit. a, art. 7 DSGVO. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van (pre)contractuele maatregelen en voor het beantwoorden van eventuele vragen is artikel 6, lid 1. 1 lit. b GDPR. Voor gegevensverwerking ter nakoming van wettelijke verplichtingen, artikel 6, lid 6. 1 lit. c DSGVO is de rechtsgrondslag. Indien de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de gegevensverwerking noodzakelijk maken, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, van de Wet op de gegevensbescherming. 1 lit. d GDPR. De gegevensverwerking ter bescherming van onze legitieme belangen is gebaseerd op art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang volgt uit de bovengenoemde doeleinden van de gegevensverzameling.

Indien wij in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens deze aan derden bekendmaken, overdragen of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming, voor zover u daarmee hebt ingestemd, wij daartoe wettelijk verplicht zijn of op basis van onze legitieme belangen. Wettelijke toestemming bestaat in het bijzonder wanneer de doorgifte van gegevens noodzakelijk is voor het nakomen van contractuele verplichtingen (bijvoorbeeld in het geval van aanbieders van betalings- of verzenddiensten). Een rechtmatig belang kan bestaan als wij gegevens gebruiken voor direct marketing of om fraude te voorkomen, of zelfs als u een klant van ons bent. Een rechtmatig belang kan bijvoorbeeld ook bestaan bij het gebruik van web- of e-mailhosts, cloudproviders of andere dienstverleners. Dergelijke dienstverleners treden vaak op als zogenaamde verwerkers op basis van een overeenkomstige overeenkomst. Zij zijn ook verplicht de voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven en dit contractueel te garanderen. De rechtsgrondslag voor dergelijke orderverwerkingsrelaties is art. 28 DSGVO.

05. aan wie geven wij uw gegevens door?
Tenzij anders vermeld in het privacybeleid, werken wij regelmatig samen met met name de volgende ontvangers:

– Web hoster
– Bank

Wij selecteren zorgvuldig de externe dienstverleners. In het geval van orderverwerkingsrelaties (art. 28 DSGVO) zijn deze bedrijven contractueel gebonden aan onze instructies en worden zij regelmatig door ons gecontroleerd. In geval van gezamenlijke verantwoordelijkheid (art. 26 GDPR) bestaan er overeenkomstige contractuele grondslagen. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de volgende beschrijvingen van de afzonderlijke diensten.

De rechtsgrondslag voor de overdracht van uw persoonsgegevens is hierboven onder punt 04 vermeld.

06. Worden uw gegevens doorgegeven buiten de EU?
Een overdracht van uw persoonsgegevens naar derde landen (d.w.z. buiten de EU of de EER) of naar een internationale organisatie wordt slechts in bepaalde uitzonderlijke gevallen overwogen. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de volgende beschrijvingen van de afzonderlijke diensten.

Als wij uw persoonsgegevens in een derde land verwerken of door derden laten verwerken, gebeurt dat alleen als dat gebeurt om aan onze (pre)contractuele verplichtingen te voldoen of op basis van uw toestemming, een wettelijke verplichting of onze legitieme belangen. Uw persoonsgegevens worden alleen in een derde land verwerkt indien aan de bijzondere vereisten van art. 44 e.v. is voldaan. DSGVO, tenzij er in het individuele geval wettelijke of contractuele toestemmingen zijn. Dit betekent dat de gegevensverwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een met de Europese Unie overeenstemmend niveau van gegevensbescherming of de naleving van speciale, erkende contractuele verplichtingen (met name de zogenaamde “modelcontractbepalingen van de EU”).

07. hoe lang verwerken wij uw gegevens?
De duur van de opslag van uw persoonsgegevens wordt regelmatig bepaald door bestaande wettelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld volgens de handels- of belastingwetgeving). Tenzij hieronder anders vermeld, worden uw persoonsgegevens routinematig gewist na het verstrijken van een relevante periode, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of inleiding van het contract, wij er geen legitiem belang meer bij hebben om ze te blijven opslaan en/of u niet hebt ingestemd met de opslag ervan na deze periode.

In Duitsland bestaan onder meer op de volgende gebieden speciale bewaartermijnen:

– acc. Handelsrecht (6 jaar, bv. voor openingsbalansen, jaarrekeningen, boekhoudkundige bewijsstukken, enz.)
– acc. Belastingrecht (10 jaar voor alle documenten die relevant zijn voor het belastingrecht)
– acc. Arbeidsrecht (bijv. 6 maanden voor documenten van afgewezen sollicitanten)

08 Wat zijn uw rechten?
U hebt de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

– Recht op toegang (art. 15 GDPR)
– Recht op correctie (art. 16 GDPR)
– Recht op wissen (art. 17 DSGVO)
– Recht op beperking van de verwerking (art. 18 DSGVO)
– Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 DSGVO)
– Recht van verzet (art. 21 DSGVO)
– Recht om gegeven toestemming in te trekken (art. 7 lid 3 DSGVO)
– Recht van beroep (art. 77 GDPR)

Deze laatste 3 rechten worden hieronder nader toegelicht. Als u vragen heeft over uw rechten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. De contactgegevens staan hierboven in de rubrieken over de verantwoordelijke instantie.

09 Wanneer en hoe kunt u bezwaar maken tegen gegevensverwerking?
Voor zover uw persoonsgegevens worden verzameld op basis van legitieme belangen overeenkomstig art. Art. 6, lid. 1 S. 1 lit. f DSGVO heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens in de toekomst niet meer mogen verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de gegevensverwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

*Het recht van bezwaar geldt echter alleen als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of als uw bezwaar gericht is tegen directe reclame. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van verzet, dat door ons wordt toegepast zonder dat een specifieke situatie wordt gespecificeerd.

Indien u uw recht van verzet wenst uit te oefenen, volstaat het een bericht te sturen naar ons postadres of een e-mail (zie hierboven onder punt 01).

10. wanneer en hoe kunt u uw toestemming intrekken?
U kunt de toestemming die u ons hebt gegeven te allen tijde intrekken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens in de toekomst niet meer op basis van deze toestemming mogen verwerken.

Indien u uw herroepingsrecht wenst uit te oefenen, volstaat een bericht aan ons postadres of een e-mail (zie hierboven onder punt 01).

11. Waar kun je klagen?
Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Een lijst van de Duitse toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming is te vinden op het volgende adres: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

12. wanneer en waarom moet u uw gegevens verstrekken?
In het kader van ondersteuning of andere vragen verstrekt u ons uw persoonsgegevens (bijv. naam of e-mailadres).

De verstrekking van uw persoonsgegevens is deels wettelijk verplicht (bijvoorbeeld door belastingwetgeving). Het kan ook nodig zijn voor de uitvoering van (pre)contractuele maatregelen. Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kan de overeenkomst met u niet worden gesloten of kan uw vraag niet worden beantwoord.

Voor de uitvoering van contracten of precontractuele maatregelen of voor communicatie met ons is het verstrekken van met name de volgende gegevens verplicht:

– Naam
– E-mailadres
– Telefoonnummer, indien van toepassing (bijvoorbeeld voor vragen of het beantwoorden van vragen van klanten).
– Klantnummer, indien van toepassing (bv. voor ondersteunende activiteiten)

Tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid is alle andere informatie vrijwillig.

Vindt er geautomatiseerde besluitvorming plaats (bijv. profilering)?
Een geautomatiseerd besluit, met inbegrip van profilering, vindt niet plaats.

14. hoe kunt u contact met ons opnemen?
U kunt contact met ons opnemen, bijvoorbeeld per post, telefoon, e-mail of contactformulier. Onze contactgegevens staan hierboven bij de gegevens van de verantwoordelijke instantie.

Als u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail of via het contactformulier, slaan wij de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt automatisch op om uw vraag te verwerken of om contact met u op te nemen. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

15 Hoe beveiligen wij onze website?
Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, alsmede de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, zullen wij passende technische en organisatorische maatregelen treffen om een beschermingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico (artikel 32 GDPR). Deze maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens. Bovendien hebben wij in ons bedrijf bedrijfsprocessen ingesteld die met name de bescherming van de rechten van de betrokkenen, de verwijdering van gegevens en ook de reactie op datalekken waarborgen. Bovendien houden wij ons aan de beginselen van de gegevensbeschermingswetgeving, waaronder gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (privacy by design en privacy by default, art. 25 DSGVO).

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van uw persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud te beschermen, gebruiken wij gecodeerde overdracht via SSL / TLS-certificaat op onze website. U herkent dit aan het feit dat in de adresregel van uw browser “https” (in plaats van “http”) verschijnt, evenals een slotsymbool en een andere kleurweergave.

16 Hoe en waarvoor gebruiken wij Google Analytics?
Op onze website gebruiken wij de webanalysedienst Google Analytics (provider: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Ierland), nu onderdeel van Google Ad Manager. Wij gebruiken dit instrument om het gebruik van onze website te analyseren en voortdurend te verbeteren. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 para. 1 S. 1 lit. f GDPR.

Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, meestal tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk overgebracht naar de servers van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op onze websites met de extensie “_anonymizeIp()” wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan de servers van Google in de VS en daar ingekort.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar houd er rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van onze website kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van onze website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de op de volgende link beschikbare browser add-on te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Naast of als alternatief voor de browser addon kunt u het verzamelen door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken: javascript:gaOptout(disable Google Analytics). Hiermee wordt een opt-out cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website worden verzameld zolang de cookie op uw computer staat.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google en over instellingen en bezwaarmogelijkheden vindt u op de website van Google: “Gegevensgebruik door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt” (www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners), “Gegevensgebruik voor advertentiedoeleinden” (www.google.com/policies/technologies/ads), “Beheer de informatie die Google gebruikt om u advertenties te tonen” (www.google.de/settings/ads) en “Bepaal welke advertenties Google u toont” (www.google.com/ads/preferences).

Hoe en waarvoor gebruiken wij Google Ads (voorheen AdWords)?
Op onze internetpagina’s maken wij gebruik van de conversietracking van Google (provider: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4 Ierland), nu onderdeel van Google Ads. Als u onze website hebt bereikt door op een advertentie van Google te klikken, plaatst Google Ads een zogenaamde cookie op uw eindapparaat. Deze cookies hebben een geldigheidsduur van 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde subpagina’s van onze online aanwezigheid bezoekt en de cookie nog geldig is, kunnen wij en ook Google herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar de betreffende subpagina. Elke Ads-client ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van Ads klanten.

De informatie die door conversiecookies wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor Ads-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. Deze klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een site met een tag voor het bijhouden van conversies. Er wordt echter geen informatie doorgegeven waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Ads is Art. 6 para. 1 S. 1 lit. f GDPR.

Voor meer informatie over en de omgang met cookies kunt u de betreffende paragraaf in dit privacybeleid lezen.

Als u niet wenst deel te nemen aan tracking, kunt u het plaatsen van een daarvoor vereiste cookie weigeren, bijvoorbeeld door middel van een browserinstelling die in het algemeen het automatisch plaatsen van cookies deactiveert of cookies van het domein googleleadservices.com blokkeert.

U mag de opt-out cookies niet verwijderen zolang u niet wilt dat er gegevens worden verzameld. Als u deze of alle cookies verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

18 Hoe en waarvoor gebruiken we Google Maps?
Wij gebruiken inhoud van Google Maps op onze website om kaarten weer te geven en routebeschrijvingen te maken (provider: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin, 4, Ierland). Volgens de provider bevinden zijn servers zich in verschillende landen over de hele wereld, zodat gegevensoverdracht naar derde landen niet kan worden uitgesloten. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Maps is art. 6 para. 1 S. 1 lit. f GDPR.

Wanneer u onze website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze online aanwezigheid heeft bezocht. Daarnaast worden bepaalde gegevens doorgegeven, bijvoorbeeld uw IP-adres. Dit gebeurt ongeacht of u een Google-gebruikersaccount hebt of daar bent ingelogd. Als u bent aangemeld bij uw Google-gebruikersaccount, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u een dergelijke opdracht niet wilt, moet u zich afmelden bij uw Google-gebruikersaccount. Google verwerkt uw gegevens met het oog op reclame, marktonderzoek en/of het behoeftegerichte ontwerp van haar websites. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het aanbieden van op de behoeften afgestemde reclame en om andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen dit soort gegevensverwerking. Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar, neem dan rechtstreeks contact op met Google. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps zijn te vinden onder het item “Gebruiksvoorwaarden voor Google Maps” (www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html). Volledige details zijn te vinden in het Privacycentrum van Google “Transparantie en keuze” (www.google.de/intl/de/privacy) en onder het hoofdstuk “Privacybeleid” (www.google.de/intl/de/policies/privacy/).

19. Welke social media profielen gebruiken we?
Wij beheren onderstaande profielen in sociale netwerken om contact te kunnen opnemen met de gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten daar. Bij het oproepen van de respectieve netwerken zijn de respectieve voorwaarden van toepassing
en de mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve exploitanten. Tenzij anders vermeld in ons privacybeleid, verwerken wij de gegevens van gebruikers alleen als zij binnen de sociale netwerken contact met ons opnemen, bijvoorbeeld door berichten op onze profielpagina’s te plaatsen of ons berichten te sturen.

Onze sociale media profielen:

Facebook (privacybeleid, overeenkomst inzake gedeelde verantwoordelijkheid)
LinkedIn (privacybeleid)

Cookies

Fout: Het domein WWW.KANALREINIGER.EU is niet gemachtigd om de cookieverklaring voor domeingroep-ID 0b5dc788-a994-4888-86d5-64edf2951f08 weer te geven. Voeg hem toe aan de domeingroep in de Cookiebot Manager om het domein te autoriseren.